ⓘ کالندیت ای

                                     

ⓘ کالندیت ای

مواد مؤثر گیاه همیشه بهار عبارتنداز: گلیکوزیدهای فلاونول، استرول‌ها و الکل‌های پنتاسیکلیک مانند فارادول. در گیاه اکیناسه عبارتند از: گلیکوزیدهای اکیناکوزید، الکالوئیدها، آمیدها، الکیل امیدها، اکی ناسئین، پلی ساکاریدها، اکیناسین و فلاونوئیدها.

گیاه همیشه بهار یکی از بهترین داروهای گیاهی در درمان التهابات پوستی بشمار می‌رود. اثرضدالتهاب، ضد میکروبی و ضدویروسی برای گیاه همیشه بهار واکیناسه گزارش شده است. عصاره گیاه اکیناسه قادر به مهار آنزیم سیکلواکسیژناز و۵- لیپواکسیژناز بوده ومجموعاً سنتز پروستاگلاندین‌های التهاب‌زا ولوکوترین‌ها را مهار می‌سازد.