ⓘ فیتوکلد

                                     

ⓘ فیتوکلد

مواد بکار رفته درهر قرص عبارتست از گرانول پودر خشک گیاهان زیر:گلبرگ آقطی ۵۰ میلیگرم - شیرابه اندام هوائی اکیناسه ۷۵ میلیگرم - ریشه ختمی ۸۰ میلیگرم. براساس ۰۵۱۴/۰ گرم فلاونوئید تام بر حسب کورستین در هر قرص.

                                     

1. موادموثر

مواد مؤثر موجود در گیاهان مورد استفاده دراین فراورده عبارت است از:

  • آقطی: گلیکـــوزیدهای سـامبونیگرین، سامبوسین، سامبوسیگوین و فلاونول کرستین
  • ریشه ختمی: لیزاب، فلاونوئید، کومارین و اسیدهای پلی فنولیک.
  • اکیناسه: الکامیدها، پولی الکنها، مشتقات اسیدکافئیک، پلی ساکاریدها و گلیکوزیدها
                                     

2. آثار فارماکولوژی و مکانیسم اثر

گیاه اکی ناسه پورپوره آ دارای چندین خاصیت فارماکولوژیکی مشخص می‌باشد که عبارتند از: تاثیر روی آنزیمهای مؤثر در پدیده التهاب. تکثیر و تحریک فعالیت گلبولهای چند هسته‌ای. حفاظت سلولها در مقابل ضایعات ناشی از رادیکالهای آزاد. فعال سازی منوسیتها در تولید سیتوکینها. تجارب آزمایشگاهی نشان داده اندکه ماده موثره الکامید در عصاره این گیاه موجب وقفه آنزیمهای سیکلواکسی ژناز و لیپواکسی ژناز می‌شود. این دو آنزیم در پیدایش التهاب دارای نقش کلیدی هستندوبدین ترتیب درپیشگیری و درمان التهاب موثرند ۱.افزون براین معلوم شده است که عصاره اکیناسه تکثیر گلبولهای سفیدچندهسته‌ای را افزایش داده و بدینوسیله قدرت دفاعی بدن را بیشتر مینماید در مطالعه دیگری به اثبات رسیده است که مشتقات اسیدکافئیک موجود در اکیناسه قادر به پیشگـیری ازضایعات ناشی از رادیکال‌های آزاد اکسیدان هستند ۴. اثرات پیشگیری کننده و درمانی گیاه اکیناسه همراه بادوگیاه دیگر موجود درفرمول قرص فیتوکلد سبب کاهش دورهدرمانسرماخوردگیمیشود.گیاهآقطیخاصیتضدویروس سرماخوردگی وآبریزش بینی داردودردرمان سینوزیت نیز مؤثر است. گیاه ختمی نیز دارای اثر ضد میکروبی علیه گرام مثبت وگرام منفیها میباشد.ترکیبات موسیلاژی موجوددر این گیاه به عنوان نرم کننده مخاط گلو و مجاری تنفسی ودرتسکین سرفه‌های خشک مؤثر است.

                                     

3. تداخل‌های داروئی

بعلت وجود گیاه اکیناسه در فراورده فیتوکلد مصرف هم زمان آن با داروهای سرکوب گر سیستم ایمنی مثل آزاتیوپورین و سیکلوسپورین ممکن موجب کاهش اثرات آنها گردد.

                                     

4. پانویس

References: ۱.Müller – Jakic ، B. et al.; In Vitro Inhibition of cyclooxygenase and ۵ – lipoxygenase by Alkamides from Echinacea and Achilles species. Planta Medica ۱۹۹۴، ۶۰:۳۷ – ۴۰. ۲.Roesler ، J. et al.; Application of purified polysaccharides from Echinacea to Mice Mediates protection Against systemic Infections with Candida albicans. Int.J. Immunopharmac ۱۹۹۱. ۱۳۱: ۲۷-۳۷. ۳.Steinmüller ، C. et al.; Polysaccharides Isolated from plant cell cultures of Echinacea purpurea Enhance the Resistance of Immunosuppressed Mice Against systemic Infections with andida albicans and listeria Monocytogenes ۱۹۹۳. Int. J. Immunopharmac. ۱۵۵: ۶۰۵-۶۱۴. ۴.Facino ، R. M. et al; A potential use of Echinacea Extracts in the prevention of skin photodamage.Planta Medica ۱۹۹۵،۶۱: ۵۱۰-۵۱۴.